ළොවෙහිම පිළිලය – මුස්ලිමුන්


චාර්යපීටර්හැමොන්ඩ්විසින්රචිතSlavery, Terrorism & Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat නම්ග්රන්තයආශ්රිතවලියුනු ලිපියකසිංහලපරිවර්තනය.ඉස්ලාමයආගමක්වත්ඇදහීමක්වත්නොවේ..100%ක්එයසම්පූරණජීවන පද්ධතියකි.ඉස්ලාමයතුලආගමික, නෛතික,දේශපාලනික, ආර්ථිකමය, සමාජීයසහයුධමය යනසංරචකයන්පවතියි.ආගමිකස්වරූපය, ඉස්ලාමයේඅනෙක්සංරචකයන්ආවරනයකරයි.ඉස්ලාම්කරණයඇරඹෙන්නේතමආගමිකවරප්රසාදඋදෙසාකෝලහලකෙරීමටතරම්යම්රටකමුස්ලිම්ජනගහනයප්රමාණවත්වූවිටයි.දේශපාලනිකවනිරවද්, සාධාරණසහසංස්කෘතිකවිවිධත්වයක්සහිතසමාජයන්, මුස්ලිම්වරුන්ගේආගමිකවරප්රසාදසඳහාවනඉල්ලීම්වලටඑකඟවනවිටතවත්අමතර කාරණාත්ඒතුලටරිංගයි.එයසිදුවන්නේමේආකාරයට:

යම්රටකමුස්ලිම්ජනගහනය2% හෝඊටඅඩුවපවතිනතාක්, බොහෝවිටඔව්න් සැලකෙන්නේඅනෙක්පුරවැසියන්ටතර්ජනයක්නොමැතිසාමකාමීසුලුතරයක්ලෙසයි.

උදා:

United States — Muslim 0.6%

Australia — Muslim 1.5%

Canada — Muslim 1.9%

China — Muslim 1.8%

Italy — Muslim 1.5%

Norway — Muslim 1.8%
2%ත්5%ත්අතරදී, ඔව්න්අනෙකුත්පීඩිතසුලුතරජනකොටස්තමආගමටහරවා ගැනීමආරම්භකරති. බොහෝවිටමෙයසිදුවන්නේබන්දනාගාරහාවීදිවලසැරිසරන කල්ලි(Street Gangs) තුලිනි.

පහතදක්වාඇතිරටවල්උදාහරණසපයයි:

Denmark — Muslim 2%


Germany — Muslim 3.7%

United Kingdom — Muslim 2.7%

http://usaave.blogspot.com/2010/03/this-is-what-freedom-of-speech-means-to.html

Spain — Muslim 4%

Thailand — Muslim 4.6%

5%ඉක්මවූපසුඔවුන්ගේජනගහනප්රතිශතයටසමානුපාතිකවඅධිකලෙසබලපෑම්එල්ලකිරීමටසිදුකරති.

හලාල්ආහාරතමරටතුලඇතිවෙළෙඳසැල්සඳහාහඳුන්වාදීමටබලපෑම්කරති. එතුලින්මුස්ලිමආහාරසැකසීමසඳහාඑමආයතනවලරැකියාලබාගනී. මේආකාරයට කටයුතුසිදුනොවනවිටතර්ජනයකිරීමදසිදුවීඇත(එක්සත්ජනපදය).

උදා:

France — Muslim 8%

Philippines — Muslim 5%

Sweden — Muslim 5%

Switzerland — Muslim 4.3%

The Netherlands — Muslim 5.5%

Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%


මේතත්වයටපත්වූපසු, ෂරීයාඉස්ලාම්නීතියටඅනුවතමන්වපාලනයසඳහාඔවුන් පාලකරජයන්සමඟකටයුතුකරති. ඉස්ලාමයේඅවසානඅරමුණමුලුලොවමඉස්ලාමකිරීම නොවේ; ලොවපුරාෂරීයානීතියඇතිකිරීමයි.

මුස්ලිම්ජනගහනයෙන්10%ක්ඉක්මවූවිටඔවුන්නොයෙකුත්හේතුන්සඳහා චෝදනාකරමින්නීතියඅතටගැනීමටඋත්සහකරයති (පැරිසියේවාහනගිනිතැබීම). ඉස්ලාම්නොවන්නන්ගෙන්ඉස්ලාම්දහමටසිදුවනහිරිහැරයන්ටඑරෙහිවතර්ජන, කැරල කෝලාහලකිරීමටපටන්ගනිති(ඇම්ස්ටඩෑමයේමුහමද්කාටූන්සිද්දිය).

උදා:

Guyana — Muslim 10%

India — Muslim 13.4%

Israel — Muslim 16%

Kenya — Muslim 10%

Russia — Muslim 10-15%

20%

( මෙම ලිපිය PDF  ලෙස FULL SCREEN කියවන්න, බෙදා හැරීම සඳහා, PDF ලෙස ලබාගන්න )

ඉක්මවූපසු, සුලුදෙයටත්කැරලිගැසීම, ජිහාඩ්මාෆියාවේඇරඹීම,වරින් වරදේවස්ථානහාඅනෙක්ආගමිකස්ථානගිනිතැබීමවැනිදේබලාපොරොත්තුවියහැක.

උදා:

Ethiopia — Muslim 32.8%

40%ඉක්මවූවිටදීසමූහමිනිස්ඝාතන, දිගුකාලිනබෙදුම්වාදීත්රස්තවදීයුද්ධආදියදැකගතහැක.

උදා:

Bosnia — Muslim 40%

Chad — Muslim 53.1%

Lebanon — Muslim 59.7%

60% සිට, ඉස්ලාම්නොවන්හාඅනෙකුත්ආගම්සඳහානිතරසිදුවනහිංසනයන්, ජනඝාතන, ෂරීයානීතියඅවියක්ලෙසභාවිතාකිරීම, ජිස්යාඉස්ලාම්බදුක්රමය මගින්මුස්ලිම්නොවන්නන්හටඅධිකබදුපැනවීමආදියබලාපොරොත්තුවියහැක.

උදා:

Albania — Muslim 70%

Malaysia — Muslim 60.4%

Qatar — Muslim 77.5%

Sudan — Muslim 70%

80%ඉක්මවූපසු, රාජ්අනුග්රයසහිතජනඝාතන(State run ethnic cleansing and genocide) බලාපොරොත්තුවියහැක.

උදා:

Bangladesh — Muslim 83%

Egypt — Muslim 90%

Gaza — Muslim 98.7%

Indonesia — Muslim 86.1%

Iran — Muslim 98%

Iraq — Muslim 97%

Jordan — Muslim 92%

Morocco — Muslim 98.7%

Pakistan — Muslim 97%

Palestine — Muslim 99%

Syria — Muslim 90%

Tajikistan — Muslim 90%

Turkey — Muslim 99.8%

United Arab Emirates — Muslim 96%
මුස්ලිම්වරුන්100% වූපසුඑය“Dar-es-Salaam” – the Islamic House of Peace නම්සාමකාමිඅවස්ථාවයි.සියලුදෙනාමමුස්ලිම්නිසාසාමකාමියි.

උදා:

Afghanistan — Muslim 100%

Saudi Arabia — Muslim 100%

Somalia — Muslim 100%

Yemen — Muslim 99.9%

ප්රතිශතය100%උවත්ප්රශ්නයේකෙලවරක්නැත. දැඩිඉස්ලාම්මතවාදීන්ගේ හිරිහැරවලටසාමාන්මුස්ලිමජනයාටමුහුණදීමටසිදුවීමමෙවන්රටවල්වල දක්නටලැබේ.
පහතදක්වාඇතිරටවල්උදාහරණසපයයි

80%ඉක්මවූපසු, රාජ්අනුග්රයසහිතජනඝාතන(State run ethnic cleansing and genocide) බලාපොරොත්තුවියහැක.

උදා:

Bangladesh — Muslim 83%

Please see some photographs of damaged cottages of Triratna Bana Sadhana Kuthir, a Buddhist temple and meditation centre situated near Barkal-Jurachari border in Rangamati district in Bangladesh. The temple’s meditation cottages were destroyed by Bangladesh military personnel during a raid on 26 October 2010

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )